میگن دختر شیطون و بلاست! خوشگلیش کار خداست… همیشه تو قصه هاست! میگن اون ناز و کرشمش، اون نگاه و عشوش!