آیت الله حائری به عنوان اولین نفر با رهبری شورایی مخالفت کردند و در دفاع از رهبری فردی، در مجلس خبرگان نطق ایراد فرمودند.