نصب ‏پرچم ایران در قبة الصخرة توسط فلسطینیان دوستدار ایران.