روایت دلنشین و شنیدنی شفا گرفتن نوزاد از امام مهربانی ها در حرم رضوی بعد از جواب کردن دکترها توسط مداح و شاعر اهل بیت صابر خراسانی