پس از دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری، هر کدام از نامزدها از نمره خودشان گفتند.