سخنان درد آور شهید عزیز دفاع مقدس درباره مسئولینی که به حق مردم ظلم میکنند.