کلیپی از صحبت های بیگانگان و دشمنان ایران درباره خوبی ها و فضلیت های مقام معظم رهبری