ویدئویی جالب و تبلیغاتی از مصاحبه مردمی و تعجب آنها از کارهای رییسی در کشور به نام رییس جمهور سویس انجام داده است