با گیسوی تو من در پیچ و تابم یابن الزهرا، چرا یک شب نمیایی به خوابم یابن الزهرا، امیرم تویی عزیزم تویی اباصالح کجایی؟