میکس خنده دار از سریال درحاشیه و ساختمان پزشکان با حرفهای همتی درباره حجاب