قرائت بخشی از وصیتنامه الهی سیاسی امام خمینی ره توسط رهبری در مجلس خبرگان که به معیارهای رییس جمهور می پردازد.