نقل روایت دیدار یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام از ناراحتی و ناله های امام ...