ویدئوی کوتاه طنز از صحبت های کاندیداهای ریاست جمهوری سیزدهم و معرفی جناب آقای همتی