شعرخوانی زیبا گشایشی در راه است... تهیه شده در مرکز متناسازمان فضاى مجازى بسیج اردبیل.