خط شکسته بعد از خط نستعلیق بوجود آمد و اساتید نامداری در آن ممارست کردند تا آن را به نهایت زیبایی رسانند جلسه اشنایی با خط شکسته نستعلیق از شبکه آموزش توسط استاد رسول خانکی