سعید جلیلی: اگر می‌خواهیم اعتماد مردم جلب شود حتماً باید رفتار مسئولان درست شود باید تلاش مسئولان در زندگی مردم دیده شود؛ کنایه دکتر جلیلی به براورده نشدن هدف از برجام در مناظره انتخاباتی هیجدهم خرداد هزار و چهارصد