برای خرید سهام در بورس یا بازار سرمایه قطعا از یکی از این روشها استفاده می کنید آگاهانه یا غیر آن اما بهتر از با کمی تحقیق خرید روشن تری داشته باشید.