کارتون مورچه ها یک انیمیشن آموزشی برای باز تعریف مفهوم مدیر و مدیریت هوشمند است که آن را می بینیم.