این ربات با بررسی اطلاعات شخصی و پس از این که متوجه میشود، فرد واکسن تزریق نکرده است اقدام به تزریق واکسن می کند.