فیلم کوتاهی در مورد سید ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم.