کلیپ کوتاه زیبا در مورد اینکه همه چیز به خواست خدا بر می گرده.