زخمای جسمت دلیل گریه های من؛ اعمال من شد دلیل گریه های تو؛ تنها خواهش منی تو آرامش منی؛ بی تو غرق تشویشم؛ آروم و قرارمی تو دار و ندارمی ...