در زبان انگلیسی اسم و صفت قید ساختن ریشه کلمه علم را یاد می گیریم.