کلیپی از استاد پناهیان درباره اینکه در راه رسیدن به هدف دست به هر کاری زدن کار دینی و مطابق سیره اهل بیت نیست.