شهاب حسینی در همرفیق داستان خربزه گندیده و شاه و وزیرش را می گوید و نتیجه می گیرد که قدردانی و شکرگذاری خدا اتفاق های خیلی خوبی در زندگی بوجود می آورد.