کتاب شعر کودکانه خاله باف باف؛ جوجه نازنینم ببافم یا نبافم، چرا نبافی بباف و بباف؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت خاله باف باف.