دلا چونی دلا چونی دلا چون همه خونی همه خونی همه خون،، ز بهر لیلی سیمین عذاری چو مجنونی چو مجنونی چو مجنون، چو مجنونی چو مجنونی چو مجنون؛ مهدی سلطانی مهمان شهاب حسینی در برنامه شاد همرفیق بود که بخشی از ترانه دلاچونی را به طور زنده اجرا نمود.