یه حاجی داشتیم ... سردار بود گفت رو سنگ قبرم بنویسید سرباز...!، طرف از راه نرسیده میگه چرا بهم نمیگید جناب!