سید ابراهیم رئیسی: من در هوا و هوس و پست و مقام نیامده ام در این عرصه، حقیقتا آمده ام به نام یک خادم مشکلات مردم را حل کنم! نیامده ام که بروم ...