استوری کنایه علیرضا زاکانی به همتی و مهرعلیزاده که انشا می خوندند.