کلیپ کوتاه از حواشی و سخنان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در مناظره اول.