نامزد انتخابات ریاست جمهوری: مردم تغییر را می‌خواهند، وضع موجود باعث نگرانی مردم شده است و نباید این وضع ادامه پیدا کند. کسی که می‌تواند رقیب من باشد ناکارآمدی، فساد و وضعیتی که امروز مردم نمی‌پسندند می‌دانم.