رقیب ما کسی است که کشور را متوقف کند، معطل کند و هر روز یک بهانه بیاورد.