آماده هستم با وضعیت موجود در کشور و آقایانی که مقصر وضع موجود هستند مقابله کنم و رقیب من این افراد هستند، چه خودشان آمده باشند چه نمادی از وضعیت گذشته باشند.