اظهارات قاضی زاده هاشمی هنگام ورود به سالن مناظره ها.