قسمت اول مستند تبلیغاتی دکتر محسن رضایی میرقائد نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری.