دلتنگ بقیع... آرزو دارم بمانم زنده و با سوز حال؛ در بغل گیرم چو جان قبر امامان بقیع ...