این علت حرارت اشکامه؛ تو کوچه بی عبا و بی عمامه؛ میبردنت یکی نگفت این اقامه.