استوری موشن اگر بخواهید در مقابل دنیا اظهار حیات بکنید باید مشارکت کنید.«امام خمینی(ره)»