امام خمینی(ره) : همه اشخاصی که در هرجا هستند با کمال جدیت مردم را دعوت کنند به دخالت در مساله انتخابات و حاضر بشوند.