هر زمان که دشمن احساس کرد پشتوانه مردمی نظام کم شده فشار خود را بیشتر کرد... تنها راه مقابله با فشار حداکثری، مشارکت حداکثری است. چه خوشمان بیایید چه نیایید چه از برخی مسائل راضی باشیم چه نباشیم! اما شک نکنید که میزان مشارکت در انتخابات بر زندگیمان اثر خواهد گذاشت؛ پس بحاطر زندگی خودمان هم که شده #رای_میدهیم