درس اخلاق شهید مطهری درباره ساده زیستی به نسبتی که خودم را مقید به اشیا و اجناس کنم آزادی ام را از دست می دهم.