کنایه مجری برنامه ثریا از شبکه یک سیما؛ در حالیکه دولت نهم و دهم تحت تحریم های سازمان ملل بود صادارت غیر نفتی به 200% رسید اما در این دولت که می گفتند ما زبان دنیا را بلدیم و آب و صابون بیاریم این صادرات به رقم عجیب 12% رسید.