امام خمینی: 15 خرداد در عین حالی که مصیبت بود؛ لکن مبارک بود برای ملت که منتهی شد به یک امر بزرگ و آن استقلال کشور و آزادی برای همه مملکت بود. دستاورد 15 خرداد 42 پیروزی 22 بهمن 57 بود.