شاید بشه این نان سنتی کردی رو منشا پیدایش پیتزا فرض کرد که در این کلیپ درست کردنش رو یاد می گیریم البته خیلی سالم و مقوتی تر از پیتزا است.