جز تو کیو دارم؟ نوحه خوانی 1 دقیقه ای از نوجوانی عراقی که خیلی زیباست و به دل می نشیند