دنبال اشراف نمی روید ما به دنبال انسان صالح می رویم انسان صالح وقتی در راس دولت واقع شد دولت صالح می سازد؛ کلیپی کوتاه از بیانات نورانی امام راحل درباره انتخاب فرد اصلح در انتخابات ریاست جمهوری