بیان حاج آقا عالی در تفسیر آیه جهنم سوره فجر درباره مهربانی مطلق پروردگار عالم نسبت به بندگان