ویدئوی خنده دار از شوخی مردم با گزارشگر که می پرسد انتخابات را چطور می بینید و او می گوید بصورت زنده از شبکه های تلویزیونی