ویدئوی جالب درباره ارتباطات و تناسبات روحی و مثبت اندیشی در سلامت بدن در کتاب شفای درون